Voorwaarden

Dit is de Berwick Partners website, www.berwickpartners.nl. Uw gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende voorwaarden, welke u wordt geacht te accepteren elke keer dat u van deze website gebruikmaakt: 


Onderbrekingen en verzuim van service

Hoewel wij ervoor proberen te zorgen dat de standaard van deze website hoog en de continuïteit ervan gewaarborgd blijft, is het internet niet een inherent stabiel medium. Fouten, verzuim van service, onderbrekingen en vertragingen kunnen elk moment gebeuren. Wij accepteren geen aansprakelijkheid die voortkomt uit dergelijke fouten, onderbrekingen, verzuim van service of vertragingen of een doorlopende verplichting of verantwoordelijkheid deze website te bedienen (of een specifiek deel ervan), ofwel te voorzien in de service die op deze website wordt aangeboden. Wij kunnen de specificaties van deze website van tijd tot tijd aanpassen zonder kennisgeving. 


Links naar andere websites

Op deze website worden u automatische links naar andere websites aangeboden die wij hopen van belang voor u zullen zijn. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de content op deze websites en zijn niet noodzakelijk in contact met de eigenaren ervan, commercieel of op een andere manier. Het gebruik van automatische links om toegang te verkrijgen tot zulke websites is geheel op eigen risico. Bovendien, het linken van ons naar een andere website moet niet geïnterpreteerd worden als een soort van goedkeuring of aanbeveling voor de producten of diensten die op een dergelijke website aangeboden worden. 


Informatie op deze website

Hoewel wij ervoor proberen te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en compleet is, wordt een deel van deze informatie ons voorzien door andere partijen, en zijn wij niet in staat de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie te controleren. Wij accepteren geen aansprakelijkheid die voortkomt uit enige onnauwkeurigheid of nalatigheid van de informatie op deze website of enige aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op deze website die door u wordt geleverd, door een andere gebruiker van de website of een ander persoon. 


Copyright

Tenzij anders aangegeven, behoren het copyright en soortgelijke rechten op deze website en in alle materialen die hierop verzameld zijn toe aan Berwick Partners. U mag alleen voor eigen gebruik kopiëren of uittreksels printen van het materiaal. U mag dit materiaal niet gebruiken voor commerciële of publieke bedoelingen. 

Zonder schriftelijke toestemming van Berwick Partners, mag u niet (hetzij direct of indirect geïncludeerd door het gebruik van welk programma dan ook) een database aanmaken in elektronische of andere vorm door het downloaden en bewaren van alle of een deel van de pagina's van deze website. Zonder de toestemming van Berwick Partners, mag geen enkel deel van deze website worden weergegeven, verzonden aan of bewaard worden op enige andere website, verspreid worden op een elektronische of niet-elektronische manier, of toegevoegd worden aan enig publiek of privaat elektronisch ophaalsysteem. Een verzoek tot dergelijke toestemming mag verzonden worden aan Berwick Partners via een e-mail naar Sjoerd.kooistra@berwickpartners.nl

Uw gebruik van deze website

U mag deze website alleen voor rechtmatige doeleinden gebruiken, in het geval dat u op zoek bent naar werk of hulp met uw carriëre ofwel het rekruteren van medewerkers. U mag in geen enkel geval de veiligheid van deze website, de informatie die erop geplaatst is of via de website verkrijgbaar is proberen te ondermijnen. Specifiek, maar zonder beperking, mag u niet proberen toestemming te verkrijgen of informatie proberen te veranderen of te verwijderen waar u geen geautoriseerde toegang tot heeft, het systeem proberen te overbelasten via spam of flooding, een bepaalde actie ondernemen of een apparaat of software gebruiken om de website te laten crashen, langzamer te maken, beschadigen of op een andere manier de werking van de site te belemmeren. Ook mag niet geprobeerd worden de software, code of informatie van de website te ontcijferen, te demonteren of aan te passen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor enige informatie die u zelf indient via de site. U bent er verantwoordelijk voor te verzekeren dat alle informatie die u indient waar en accuraat is, up-to-date en niet misleidend is of waarschijnlijk zal gaan misleiden. Zij mag niet discriminerend, obsceen, beledigend, lasterlijk of op andere wijze illegaal, onwettig of in strijd met enige toepasbare wetgeving, reglementen, richtlijnen of praktijkcodes, copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon in een rechtsgebied zijn. U bent er ook verantwoordelijk voor te verzekeren dat alle informatie, data en bestanden vrij van virussen zijn, welke het systeem of de data ervan kunnen beschadigen of ermee kunnen interfereren voordat zij bij deze site ingediend worden. Wij behouden het recht informatie die door u ingediend is te verwijderen naar eigen goeddunken, op elk tijdstip of voor welke reden dan ook zonder een verklaring te geven. 


Informatie door u ingediend

We gebruiken informatie die door u ingediend is (inclusief, zonder beperking, gevoelige persoonlijke data) om het recruitment proces en geassocieerde administratieve functies te ondersteunen. Dit heeft er tevens betrekking op dat wij, onder andere, informatie reproduceren en bewaren en zulke informatie beschikbaar maken voor aanstaande werkgevers en klanten; informatie over vacatures en plaatsingen zal aan kandidaten gegeven worden en zij kan direct op onze website geplaatst worden. Wij kunnen data verzamelen van de informatie die door u is ingediend om ons te helpen onze gebruikers als een groep te begrijpen zodat we u een betere service kunnen bieden. U stemt ermee in dat wij informatie die door u is ingediend op deze manieren kunnen gebruiken. We zullen de data bewaren die u aan ons toestuurt wanneer u het online registratieformulier, aanvraagformulier of enige andere formulieren invult. Dit geldt tevens voor assessments of persoonlijke details die u voltooit of wanneer u deze site gebruikt, in overeenstemming met Nederlandse databescherming wetgeving. Meer over uw data wordt in ons Privacybeleid uitgelegd. 


Aansprakelijkheid

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor enig verlies (hetzij direct of indirect, voor het verlies van werk, omzet of winsten, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van data of voor enig andere indirect of daaropvolgend verlies) die voortkomt uit uw gebruik van de website en hierbij sluiten wij dit soort aansprakelijkheid uit, ofwel contractueel, ongelijk (inclusief voor nalatigheid) of op een andere manier. We sluiten hierbij alle representaties, garanties en voorwaarden die betrekking hebben op deze website en uw gebruik ervan uit naar de maximale omvang die toegestaan is door de wet. 

U stemt in met het schadeloos stellen van ons en ons blijvend schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven, claims, verliezen, passiva, of handelingen die voortkomen uit het gebruik of misbruik van deze website. 

U moet ons onmiddelijk notificeren indien eenieder enige claim maakt of dreigt te maken tegen u die gerelateerd is aan uw gebruik van deze website. 


Informatie die u plaatst op de website

Berwick Partners behoudt het recht om, op uw kosten, op elk tijdstip enig materiaal te verwijderen van de website die zij wellustig, lasterlijk of beledigend acht, of waarvan Berwick Partners gelooft dat deze de rechten schendt van een derde partij, zoals de intellectueel eigendom- of vertrouwelijkheidsrechten. U stemt ermee in Berwick Partners schadeloos te stellen op een volledige en gecontinueerde basis tegen enig verlies, schade of kosten (inclusief rechtskosten), opgelopen door Berwick Partners in het verdedigen van enige handeling opgezet tegen Berwick Partners welke voortgekomen is uit informatie die u op de website geplaatst heeft. Keuze van wet en jurisdictie

Het gebruik van deze website en enige overeenstemming bereikt via deze website zal geleid en opgevat worden in overeenstemming met de Nederlandse wet. De Nederlandse rechtbank heeft exclusieve jurisdictie om enig geschil te beslechten die voortkomt uit of verband heeft met het gebruik van deze website of enige overeenkomst gemaakt via deze website. 

Sommige van de goederen of diensten die aangeboden wordt via deze website kunnen niet rechtmatig of op een andere manier toegestaan zijn in bepaalde landen buiten Nederland. Indien u deze goederen of diensten wilt bestellen, ontvangen, kopen of ervan wilt profiteren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies door u gemaakt in het gebruik van deze website, welke u niet had gemaakt indien u deze website als een inwoner van Nederland had bezocht (inclusief als gevolg ervan dat wij verhinderd zijn van het omgaan met enige applicatie of aanvraag door welke wet, reglementen of andere verordening toepasbaar in welk land dan ook).


Veranderingen aan voorwaarden en invaliditeit

Deze voorwaarden kunnen door ons op elk tijdstip aangepast worden. U wordt geacht deze voorwaarden te accepteren (zoals aangepast) wanneer u de site gebruikt, volgend op enige aanpassing. 

Als enige dekking van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal zulk een invaliditeit geen weerslag hebben op de geldigheid van de resterende bepalingen, die volledig van kracht zullen blijven. 

Deze website is in bezit van Search Intelligence, een B.V. geregistreerd in Nederland (nummer 32082446).


You are currently offline. Some pages or content may fail to load.